BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

0
92
BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: “உடல் எண்ணிக்கை” என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் கொல்லப்பட்ட அல்லது இறந்த நபர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது, இது பெரும்பாலும் வன்முறை அல்லது சோக நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புடையது.

போர், இயற்கைப் பேரிடர், விபத்து அல்லது உயிர்கள் பறிக்கப்பட்ட வேறு ஏதேனும் சம்பவம் போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் மொத்த உயிரிழப்புகள் அல்லது இறப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடவும் இது மிகவும் பரந்த அளவில் பயன்படுத்தப்படலாம்.

TO KNOW MORE ABOUT – WEBTOON PROMO CODES

எழுத்துப்பூர்வமற்ற அர்த்தத்தில், “உடல் எண்ணிக்கை” என்பது ஒரு நபர் பெற்ற பாலியல் பங்காளிகளின் எண்ணிக்கையையும் குறிக்கலாம், இருப்பினும் இந்த பயன்பாடு மிகவும் முறைசாரா மற்றும் இழிவானதாகவோ அல்லது புறநிலையாகவோ கருதப்படலாம்.

BODY COUNT MEANING IN TAMIL – BODY MEANING IN SEXUALLY / உடல் எண்ணிக்கை என்பதன் பாலியல் பொருள்

BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: ஒரு பாலியல் சூழலில், “உடல் எண்ணிக்கை” என்பது பொதுவாக ஒரு நபர் பெற்றுள்ள பாலியல் பங்காளிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு நபரின் பாலியல் வரலாறு அல்லது அனுபவத்தைப் பற்றி விவாதிக்க அல்லது விசாரிக்க சில நபர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு பேச்சு வார்த்தை.

இருப்பினும், பாலியல் வரலாற்றைப் பற்றிய விவாதங்களை உணர்திறன் மற்றும் மரியாதையுடன் அணுகுவது முக்கியம், ஏனெனில் இவை தனிப்பட்ட விஷயங்கள் மற்றும் நபருக்கு நபர் பெரிதும் மாறுபடும்.

BESTIE MEANING IN TAMIL 2023: பெஸ்டி என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

மரியாதைக்குரிய மொழியைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினரின் உணர்வுகளையும் எல்லைகளையும் கருத்தில் கொள்வது நெருக்கமான தலைப்புகள் பற்றிய எந்த உரையாடலிலும் முக்கியமானது.

BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

Synonyms of body count

BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: Synonyms for “body count” in the context of the number of sexual partners a person has had might include:

 • Sexual partners count – பாலியல் பங்காளிகள் எண்ணிக்கை
 • Number of sexual encounters – பாலியல் சந்திப்புகளின் எண்ணிக்கை
 • Bedpost notches – பெட்போஸ்ட் குறிப்புகள்
 • Intimate partners tally – நெருக்கமான கூட்டாளிகளின் எண்ணிக்கை
 • Sexual history – பாலியல் வரலாறு

BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: மீண்டும், நெருக்கமான விஷயங்களைப் பற்றிய விவாதங்களை உணர்திறன் மற்றும் தனிநபர்களின் தனியுரிமை மற்றும் உணர்வுகளுக்கு மரியாதையுடன் அணுகுவது முக்கியம்.

BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

Antonyms of body count

BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: Antonyms of “body count” in the context of the number of sexual partners a person has had might include:

 • Chastity: Refraining from engaging in sexual activity or having a low number of sexual partners.
 • கற்பு: பாலியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்ப்பது அல்லது குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பாலியல் பங்காளிகளைக் கொண்டிருப்பது.
 • Abstinence: Choosing to avoid sexual activity altogether.
 • மதுவிலக்கு: பாலியல் செயல்பாடுகளை முற்றிலுமாகத் தவிர்ப்பது.
 • Monogamy: Committing to a single sexual partner or being in a mutually exclusive sexual relationship with one person.
 • மோனோகாமி: ஒரு பாலின துணையுடன் ஈடுபடுதல் அல்லது ஒருவருடன் பரஸ்பரம் பிரத்தியேகமான பாலியல் உறவில் இருப்பது.
 • Virginity: Referring to individuals who have not engaged in sexual intercourse.
 • கன்னித்தன்மை: உடலுறவில் ஈடுபடாத நபர்களைக் குறிக்கிறது.

BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: These terms represent opposite concepts or states compared to having a high or multiple “body count.” It’s essential to use language and discuss these topics respectfully and without judgment.

BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

Examples of body count used as sentence

 1. The detective was investigating the crime scene, trying to determine the body count from the recent tragic incident – துப்பறியும் நபர் குற்றம் நடந்த இடத்தை விசாரித்து, சமீபத்திய சோகமான சம்பவத்திலிருந்து உடல் எண்ணிக்கையைத் தீர்மானிக்க முயன்றார்.
 2. In the war zone, the soldiers were constantly aware of the increasing body count, reminding them of the cost of the conflict – போர் வலயத்தில், அதிகரித்து வரும் உடல் எண்ணிக்கையை படையினர் தொடர்ந்து அறிந்திருந்தனர், இது மோதலின் விலையை அவர்களுக்கு நினைவூட்டுகிறது.
 3. The news report discussed the body count resulting from the recent natural disaster, highlighting the need for emergency relief efforts – சமீபத்திய இயற்கைப் பேரழிவின் விளைவாக ஏற்பட்ட உடல் எண்ணிக்கை குறித்து செய்தி அறிக்கை விவாதித்தது, அவசரகால நிவாரண முயற்சிகளின் அவசியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
 4. During their conversation, he felt uncomfortable when she asked about his body count and chose to steer the discussion towards a different topic -அவர்களின் உரையாடலின் போது, அவர் தனது உடல் எண்ணிக்கையைப் பற்றிக் கேட்டபோது அவர் சங்கடமாக உணர்ந்தார், மேலும் விவாதத்தை வேறு தலைப்பை நோக்கித் திருப்பத் தேர்ந்தெடுத்தார்.
 5. Some people consider discussing body count as an invasion of privacy, believing that one’s past shouldn’t define their present or future relationships – சிலர் உடல் எண்ணிக்கையைப் பற்றி விவாதிப்பது தனியுரிமையின் மீதான படையெடுப்பாகக் கருதுகின்றனர், ஒருவரின் கடந்த காலம் அவர்களின் தற்போதைய அல்லது எதிர்கால உறவுகளை வரையறுக்கக் கூடாது என்று நம்புகிறார்கள்.
BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: BODY COUNT என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

Similar words for body count

BODY COUNT MEANING IN TAMIL 2023: Here are some similar words or phrases related to the concept of “body count”:

 • Casualties – This refers to the number of people killed, injured, or affected in a particular event, often used in the context of wars, accidents, or disasters.
 • உயிரிழப்புகள் – இது ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வில் கொல்லப்பட்ட, காயமடைந்த அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது, இது பெரும்பாலும் போர்கள், விபத்துகள் அல்லது பேரழிவுகளின் சூழலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • Death toll – This specifically refers to the number of deaths resulting from a specific event or circumstance.
 • இறப்பு எண்ணிக்கை – இது ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு அல்லது சூழ்நிலையின் விளைவாக ஏற்படும் இறப்புகளின் எண்ணிக்கையை குறிப்பாகக் குறிக்கிறது.
 • Victim count – Refers to the number of individuals who have been harmed or adversely affected, often used in crime scenes or accidents.
 • பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை – குற்றம் காட்சிகள் அல்லது விபத்துக்களில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும், பாதிக்கப்பட்ட அல்லது மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது.
 • MATURITY MEANING IN TAMIL 2023: மட்சுரிட்டி என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
 • Mortality rate – This is a statistical measure representing the number of deaths in a particular population, often expressed as a ratio or percentage.
 • இறப்பு விகிதம் – இது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள்தொகையில் இறப்பு எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் ஒரு புள்ளிவிவர அளவீடு ஆகும், இது பெரும்பாலும் விகிதம் அல்லது சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.
 • Fatalities – This term refers to the number of individuals who have died as a result of a specific event, such as a disaster, accident, or act of violence.
 • உயிரிழப்புகள் – இந்தச் சொல் பேரழிவு, விபத்து அல்லது வன்முறைச் செயல் போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் விளைவாக இறந்த நபர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது.
 • Loss of life – Refers to the unfortunate loss of human lives, often used in a broader or more emotional context to convey the impact of the deaths.
 • உயிர் இழப்பு – மனித உயிர்களின் துரதிர்ஷ்டவசமான இழப்பைக் குறிக்கிறது, இது மரணங்களின் தாக்கத்தை வெளிப்படுத்த பரந்த அல்லது அதிக உணர்ச்சிகரமான சூழலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • Injury count – Refers to the number of individuals who have been physically harmed or injured as a result of a particular incident. These terms are often used in various contexts to discuss the impact of events on individuals in terms of injuries, fatalities, or casualties.
 • காயங்களின் எண்ணிக்கை – ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்தின் விளைவாக உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட அல்லது காயமடைந்த நபர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. காயங்கள், இறப்புகள் அல்லது உயிரிழப்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தனிநபர்கள் மீதான நிகழ்வுகளின் தாக்கத்தைப் பற்றி விவாதிக்க இந்த சொற்கள் பெரும்பாலும் பல்வேறு சூழல்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.