தமிழ்

CHOLA SENGOL HISTORY IN TAMIL

CHOLA SENGOL HISTORY IN TAMIL 2023: புதிய நாடாளுமன்றத்தில் நிறுவப்படும் செங்கோல் குறித்த வரலாற்று மற்றும் அதன் சுவாரஸ்ய பின்னணி

TAMIL AMUTHAM

CHOLA SENGOL HISTORY IN TAMIL: ஒரு மன்னனிடம் இருந்து மற்றொரு மன்னனுக்கு ஆட்சி ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதன் அடையாளமாக செங்கோல் பயன்படுத்தப்பட்டது. செங்கோலை பெறும் ஆட்சியாளர், நியாயமாகவும், ...

திருவள்ளுவமாலை / THIRUVALLUMALAI IN TAMIL

TAMIL AMUTHAM

திருவள்ளுவமாலை / THIRUVALLUMALAI IN TAMIL: எங்களது தமிழ் அமுதம் (TAMIL AMUTHAM) இணையதளத்தில் திருவள்ளுவமாலை (THIRUVALLUMALAI) பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் மற்றும் அதன் குறிப்புகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது ...

KAMBAR IN TAMIL / கம்பர் பற்றிய குறிப்புகள்

TAMIL AMUTHAM

கம்பர் பற்றிய குறிப்புகள் / KAMBAR IN TAMIL: எங்களது தமிழ் அமுதம் (TAMIL AMUTHAM) இணையதளத்தில் கம்பர் பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் மற்றும் அதன் குறிப்புகள் ...

திருவள்ளுவர் பற்றிய குறிப்புகள் / THIRUVALLUVAR HISTORY IN TAMIL

TAMIL AMUTHAM

திருவள்ளுவர் பற்றிய குறிப்புகள் / THIRUVALLUVAR HISTORY IN TAMIL: எங்களதுதமிழ் அமுதம் (TAMIL AMUTHAM) இணையதளத்தில் திருவள்ளுவர் பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் மற்றும் அதன் குறிப்புகள் ...

THIRUKKURAL IN TAMIL / திருக்குறள் பற்றிய முழுமையான குறிப்புகள்

TAMIL AMUTHAM

திருக்குறள் பற்றிய முழுமையான குறிப்புகள் / THIRUKKURAL IN TAMIL: எங்களது தமிழ் அமுதம் (TAMIL AMUTHAM) இணையதளத்தில் திருக்குறள் பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் மற்றும் அதன் ...